Genomförda och pågående projekt

En stig som binder samman Slåhagen med Brostugan - 2012

"En stig är nu röjd från fågeltornet vid Slåhagen till utsiktsberget syd därom. Den är på c:a 300 meter och markerad med oranga snitslar och kommer så småningom att markeras med ledmarkeringar. Det finns även möjlighet att fortsätta följa snitslarna bort till Vinövägen c:a 100 m norr om infoplatsen, men speciellt i slutet (söder) är det oröjt på den gamla körvägen. Då blir sträckan c:a 2 km. Till märkplattformen ytterliggare c:a 500 meter. Se kartan som finns på hemsidan under fliken kartor

 

Stängsling av Loftaån

De översvämmade markerna längs Loftaån mellan Åkerholm och Vinö har tidigare varit en ren magnet för exklusiva vadare som brushanar och svartsnäppor. Igenväxningen har dock varit ett problem och för att skapa riktigt bra förutsättningar för fågellivet har klubben i samarbete med markägarna Per och Kicki Olsson på Vinö nu stängslat närmare fyra kilometer under våren. I början av maj har korna släppts på och förhoppningen är att betestryck och upptrampning skapar ett av östkustens bästa vadarmarker. Projektet har delfinansierats av Kustlandet Leader.

 

Plattform vid Brostugan 2009

Nu finns det möjlighet att skåda från en plattform vid Brostugan. Plattformen ligger alldeles intill de anlagda dammarna så vi uppmanar till hänsyn när du besöker området. Nu kan man fåse både skäggmesar och kärrhökar flyga förbi och med lite tur får man se vattenrallen lite från ovan. Projektet har genomförts i samarbete med Per och Kicki Olsson på Vinö. Arbetscentrum i Västervik har varit behjälpliga med att bygga plattformen och Kustlandet står för en del av kostnaden. Se kartan under fliken ¨Kartor¨.

Fågelrummet i Loftahammar

Öppnandet är planerat till 10 juni 2006. Räkna då med en intressant utställning med bildspel, makalöst fint handskurna fåglar, fina bilder och spännande information om fåglar längs kust och skärgård. Utställningsytan på hela 50 m kommer att ligga i direkt anslutning till Loftahammars Turistinfo och kommer alltså att vara bemannad och ha samma öppetider som denna. I och med öppnandet blir Fågelrummet en filial till Naturum i Västervik. Fågelrummet är idag ett samarbetsprojekt där flera aktörer medverkar och där Tjust Fågelklubb är projektägare. Som konstnärlig ledare och utställningsrådgivare verkar Vesa Jussila (medlem i klubben) som varit med och utformat bl a Naturum på Omberg, utställningen vid Hornborgarsjön och Vätternrummet. Projektet finansieras genom bidrag från Sparbanksstiftelsen, Naturum i Västervik och projektmedel från Kustlandet och klubbens eget arbete. Idag, 2015, är tyvärr fåglarna från utställningen i Loftahammar nedlagd och flyttade till Naturum på Kulbackens museum i Västervik. Där kan man även idag se de fina fåglarna i andra utställningar.

 

Fågelvägen i Tjust

I samband med idéutvecklingen kring Fågelrummet växte tanken fram att knyta samman Naturum i Loftahammar och Västervik med de bästa fågellokalerna längs kustvägen. Därigenom skapas en “Fågelväg” från norr till söder och tvärtom längs Norrlandet. En folder med informativ vägledning ut i fågelmarkerna kommer att finnas klar i början på juni.

 

Restaurering och stängsling vid Slåhagen

Våtmarken vid Slåhagen som nås från Loftahammarsvägen skapades 2001 av gammal åkermark som markägaren Alf Ekdahl lät översvämma med det krondike som ligger i direkt anslutning. Som så brukar med nyanlagda våtmarker med strandäng var de första åren mycket intressanta utifrån fågelperspektiv. Själva Slåhagen omfattar 25 ha varav 15 ha är direkt våtmark med vattenspegel och strandäng. Eftersom Slåhagen också ligger utmed Loftahammarsvägen har tankarna varit att knyta samman en restaurering med en ökad tillgänglighet av platsen. Att röja upp området och att skapa förutsättningar för bete från och med våren 2006 har stått på dagordningen men problemen hopade sig kring att röja det vattendränkta området. Efter några snabba turer i slutet av oktober lyckades vi ordna att det företag som stått för mycket av röjningen vid bl a Tåkern och Hornborgarsjön gjorde en avstickare under ett dygn för att fräsa Slåhagen. Den stora insatsen under hösten och delvis under våren har dock varit det manuella röjnings-och stängslingsarbetet som några klubbmedlemmar kämpat med och därtill kommer Alf Ekdahls arbete med betesputsen för att bereda de torrare områdena inför vårens kreaturspåsläpp. Därtill har klubben satsat på att få ordning på parkeringsplatsen och ny skylt är också på plats. Utan alla insatser och välvilliga bidrag från olika håll hade projektet inte lyckats. Vi ser fram emot ett spännande år för såväl fåglar som skådare ute vid de nygamla markerna.

 

Håll utkik efter Göktytan - doldisen man lyssnar sig till

Allt färre göktytor fångas vid landets fågelstationer, vilket tillsammans med inventeringar visar på att arten på allvar har gått tillbaka. Även i Västerviks kommun är den inte alltför vanlig, även om det finns god chans att stöts på den i lämpliga marker. Det största hotet verkar vara förändringen av kulturlandskapet vilket märks på just göktytan och andra fåglar knutna till det gamla betade jordbrukslandskapet. Ute vid Uknö finns flera par och Kent Gullqvist berättar om det holkprojekt han bedriver. Sedan 1998 har jag inriktat mig på att sätta upp holkar särskilt anpassade för göktytan i uknöområdet och runt omkring Överum; i år hade jag totalt 101 göktyteholkar. De är i storlek med starholkar men djupare och ett ingångshål med diametern 35 mm. Det första året med häckning var 1999 då två par häckade i uknöområdet. Varje år till och med 2004 har 5-6 par häckat i uknöområdet och 1-3 par kring Överum. Jag ringmärker ungarna och följer upp hur många som lämnar holken. De senaste 4 åren har jag även fångat adulta göktytor före häckning när de anländer i slutet av april och i början av maj. Syftet med det är Att studera kön och ålderskaraktär och att se om de återkommer följade år till samma område. Av totalt 45 ringmärkta adulta göktytor har jag kontrollerat 9 stycken följande år. Under 2004 kontrollerade jag en individ som jag ringmärkt 2001. Den var alltså på samma plats efter 3 år och har klarat av flyttningen och övervintring till Afrika minst 4 gånger. Vilket visar att de gärna kommer tillbaka till samma plats igen. Av totalt 308 ringmärkta ungar har jag bara fått återfynd av ett exemplar på sin första flyttning, Den togs av en katt i Ystad i augusti månad 1999.

 

Rapportera gärna!

Jag tar tacksamt emot rapporter om hörda göktytor och häckningar i Västerviks kommun. För att öka chanserna att få göktytan häcka i holk sätter jag upp holkar på platser där den tidigare har observerats. Meddela mig i vår om ni hör någon göktyta så kan vi kanske sätta upp en holk på lämplig plats, färdiga holkar finns på lager. Vi är några stycken som startat en Göktytegrupp med medlemmar i framförallt Sverige men även några från Norge och Danmark. Studier av häckningsframgången är det viktigaste, men mycket annat intressant dokumenteras. Gå in och titta på vår hemsida så kan du läsa mer om göktytan.

 

www.goktytegruppen.tk

 

Fågelrummet i Loftahammar

Öppnandet är planerat till 10 juni. Räkna då med en intressant utställning med bildspel,